Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Nabór na stanowiska w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe

ogłasza nabór na stanowiska pracy: 

nauczyciel wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela, pomoc kucharki, konserwator

w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe

 

Nabór na stanowisko

nauczyciela wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Samorządowym w  Ujeździe

 

Liczba wolnych miejsc: 3

 

1. Przedmiot naboru:

1.      Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego;

2.      Miejsce wykonywania pracy – Przedszkole Samorządowe w Ujeździe

3.      Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę zgodnie z Ustawą Kartą Nauczyciela

 

2. Wymagania podstawowe

1.      Kwalifikacje nie mniejsze niż określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575)

2.      Znajomość założeń Planu Daltońskiego.

3.      Korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo.

 

3. Wymagania dodatkowe:

1.      Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji,

2.      Umiejętność obsługi: komputera i znajomość MS Office; , tablicy multimedialnej, projektora.

3.      Przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;

4.      Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu;

5.      Kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji;

6.      Zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią oraz poczucie odpowiedzialności; 

7.      Wysoka kultura osobista i komunikatywność;

8.      Umiejętność pracy w zespole;

9.      Posiadanie książeczki zdrowia.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju zgodnie z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” (Zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Dz. U. z dnia 24 lutego 2017r. poz. 356).
 2.   Realizacja zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych w powierzonej grupie dzieci zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, założeniami Planu Daltońskiego  oraz celami zawartymi w Statucie Przedszkola;
 3. Wykonywania swoich obowiązków w czasie i miejscu określonym przez dyrektora przedszkola;
 4. Współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi przedszkola, specjalistami oraz pracownikami niepedagogicznymi;
 5. Obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej;
 6. Informowanie rodziców o postępach rozwoju dziecka;
 7. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
 8. Zachowanie właściwej jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej dzięki planowaniu własnego rozwoju zawodowego, podnosząc systematycznie swoje kwalifikacje przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1.      Życiorys (CV);

2.      List motywacyjny  wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego.

3.      Dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy ( kopia).

4.      Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (kopia);

5.      Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności (kopia);

6.      Świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku nauczyciela (kopia);

7.      Oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8.      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

9.      Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

      ( załącznik Nr 1).

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik Nr 2)

 

 

 Osoba, której przedstawiona zostanie propozycja zatrudnienia , zobowiązana jest dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru.

 

( wszystkie kserokopie dokumentów powinny być opisane  przez kandydata treścią: stwierdzam zgodność z oryginałem, data i podpis kandydata)

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów.

- Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w  gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe  od dnia 11 czerwca 2019r. do dnia 28 czerwca 2019r. do godz. 10:00.

- Dokumenty, które będą niekompletne lub wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

-  Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

Nabór na stanowisko:  nauczyciel wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Samorządowym w  Ujeździe

 

8. Opis procedury wyłaniania kandydata

 1. Dyrektor dokonuje analizy dokumentów i ocenia spełnienie warunków formalnych oraz merytorycznych określonych w ogłoszeniu o naborze.
 2. Kandydaci , którzy spełnią warunki formalne i merytoryczne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Po przeprowadzeniu naboru dyrektor wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie: www.bip.psu@ujazd.com.pl, oraz na stronie internetowej przedszkola: przedszkoleujazd.przedszkolowo.pl
 5. Dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 447192165.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

 

Nabór na stanowisko

pomoc nauczyciela

w Przedszkolu Samorządowym w  Ujeździe

Liczba wolnych miejsc: 4

1. Przedmiot naboru:

1.      Stanowisko: pomoc nauczyciela

2.      Miejsce wykonywania pracy: budynek i otoczenie Przedszkola Samorządowego w Ujeździe

3.      Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

4.      Wymiar czasu pracy: 40godzin tygodniowo  - 1 etat

  2.Wymagania podstawowe:

1.      Wykształcenie co najmniej średnie

2.      Brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku

3.      Posiadanie obywatelstwa polskiego

4.      Pełna zdolność do czynności prawnych

5.      Korzystanie z pełni praw publicznych

6.      Nieposzlakowana opinia

3. Wymagania dodatkowe:

1.      Posiadanie książeczki zdrowia i zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych

2.      Umiejętność pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

3.      Przestrzeganie podstawowych zasad moralnych

4.      Kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

5.      Zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.

6.      Poczucie odpowiedzialności

7.      Wysoka kultura osobista

 

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Obowiązki ogólne:

 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką grupy , z dyrektorem oraz innymi nauczycielami w wychowaniu dzieci, czuwa nad utrzymaniem ładu i porządku  oraz dba o należytą dyscyplinę pracy.
 2. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do pełnienia swoich obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę  oraz  miejscach określonych w organizacji  pracy grupy i przedszkola.
 3. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.
 4. W czasie pracy, pomocy nauczyciela nie wolno oddalać się  z terenu przedszkola bez zezwolenia dyrektora.
 5. Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych  w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora przedszkola.
 6. Pomoc nauczyciela winna cechować:

-          sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych

-          troska o ład i porządek w przedszkolu

-          dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego

-          poszanowanie przełożonych

-          uprzejmość, życzliwość w stosunku do dzieci ,nauczycielek, rodziców i interesantów

-          właściwa kultura życia codziennego

 

Obowiązki szczegółowe

 1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia:

-          pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej

-          spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych

-          uczestniczenie w wycieczkach i spacerach  dzieci

-          organizowanie wypoczynku dzieci

-          utrzymywanie w ładzie i porządku oddziału

-          dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola

 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:

-          czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci

-          pomoc nauczycielce podczas zajęć,

-          udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

-          udział w dekorowaniu sali,

-          czuwanie nad należytą higieną dzieci

-          pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica

-          usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieś szkodę zdrowiu dzieci. Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie nie jest możliwe, zgłaszanie dyrektorowi przedszkola

-          otaczanie dziecka opieką od chwili przyjazdu autobusem szkolnym lub przejęcia dziecka  od osoby przyprowadzającej je do przedszkola

-          czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i łazience oraz na placu zabaw

-          czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do domu

 1. Dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy:

-          wygaszenie świateł na sali i w pomieszczeniach przyległych

-          sprawdzenie kurków wodociągowych

-          zamknięcie drzwi i okien w sali

 1. Sprzątanie

                  -     odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) z półek, komputera, mebli i stołów

-           mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą z użyciem środków  dezynfekujących ( raz na dwa tygodnie)

-          sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

-          zamiatanie, zmywanie podłogi w sali, na korytarzu przed salą  łazience,

-          opróżnianie kosza na śmieci znajdującego się w sali

-           mycie okien, drzwi, glazury, mycie zabawek, sprzętu, mebli,

-          trzepanie dywanów

-          utrzymanie w czystości innych pomieszczeń przedszkola wskazanych przez dyrektora

  

 

 1. Organizacja posiłków :

           - przywożenie naczyń do sali

           -  organizacja ,,stołu szwedzkiego”

           - odwożenie do windy brudnych naczyń a do pomieszczenia z odpadkami odpadów  pokonsumpcyjnych

       6. Przestrzeganie BHP

           - odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych

        do utrzymania czystości,

           - zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,

                 - umiejętne  posługiwanie  się  sprzętem  mechanicznym  i  elektrycznym  zgodnie   z  instrukcją  użytkowania,

           - wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

       7. Gospodarka materiałowa :

                 - kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości,

           - zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się

       w sali

           - dbałość o powierzony sprzęt, rośliny

       8. Sprawy ogólne :

           - dbałość o estetyczny wygląd,

           - wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola

        wynikających z organizacji pracy placówki wg ustalonego harmonogramu

 

5. Warunki pracy na stanowisku.

1.            Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.            Praca w budynku przedszkola i w jego bezpośrednim otoczeniu.

3.            Bezpośredni kontakt z dziećmi w wieku 2,5 -7 lat .

4.            Praca w zespole.

5.            Wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania.                                                                   

6. Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys (CV)

2.      List motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko pomocy nauczyciela

3.      Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)

4.      Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, ( kopie)

5.      Świadectwa pracy ( kopie)

6.      Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku pomoc nauczyciela wydanym przez lekarza medycyny pracy.

7.      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

8.      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

9.       Oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie. W przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada oświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

10.  Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ( załącznik Nr 1)

11.  Podpisana Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik Nr 2)

 

( wszystkie kserokopie dokumentów powinny być opisane  przez kandydata treścią: stwierdzam zgodność z oryginałem, data i podpis kandydata)

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów.

- Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w  gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe  od dnia 11 czerwca 2019r. do dnia 28 czerwca 2019r. do godz. 10:00.

- Dokumenty, które będą niekompletne lub wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

-  Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

 

Nabór na stanowisko:  pomoc nauczyciela

w Przedszkolu Samorządowym w  Ujeździe

 

8. Opis procedury wyłaniania kandydata

 1. Dyrektor dokonuje analizy dokumentów i ocenia spełnienie warunków formalnych oraz merytorycznych określonych w ogłoszeniu o naborze.
 2. Kandydaci , którzy spełnią warunki formalne i merytoryczne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Po przeprowadzeniu naboru dyrektor wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie: www.bip.psu@ujazd.com.pl, oraz na stronie internetowej przedszkola: przedszkoleujazd.przedszkolowo.pl
 5. Dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 447192165.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


Nabór na stanowisko

pomoc kucharki

w Przedszkolu Samorządowym w  Ujeździe

 

Liczba wolnych miejsc: 1

1. Przedmiot naboru:

1.Stanowisko: pomoc kucharki

2. Miejsce wykonywania pracy: kuchnia i pomieszczenia kuchenne w budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe

3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

4. Wymiar czasu pracy: 40godzin tygodniowo  - 1 etat

  2.Wymagania podstawowe:

1.Wykształcenie co najmniej średnie

2. Brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego

4. Pełna zdolność do czynności prawnych

5. Korzystanie z pełni praw publicznych

6. Nieposzlakowana opinia

3. Wymagania dodatkowe:

- książeczka zdrowia i orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

- umiejętność pracy w zespole

- przestrzeganie podstawowych zasad moralnych

- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

- zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią

- poczucie odpowiedzialności

- wysoka kultura osobista

- mile widziane wykształcenie kierunkowe

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Obróbka wstępna warzyw , owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków 

( mycie , obieranie , czyszczenie ) . Rozdrabnianie warzyw ,owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.

2. Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi

3. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.

4. Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno- sanitarnych , BHP i ppż. oraz dyscypliny pracy.

5. Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją  użytkowania,

 1. Używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Mycie naczyń ( wyparzanie ) i sprzętu  kuchennego
 4. Utrzymanie w czystości kuchni i pozostałych pomieszczeń kuchennych
 5. Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.
 6. Wykonywanie innych poleceń dyrektora i kucharki związanych z organizacją  pracy przedszkola.

 

5. Warunki pracy na stanowisku.

1        Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2        Praca w kuchni i innych pomieszczeniach kuchennych

3        Bezpośredni kontakt z urządzeniami AGD i żywnością

4        Praca w zespole.

5        Wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania.                                                                  

6. Wymagane dokumenty:

            1.Życiorys (CV)

2.      List motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko pomoc kucharki.

3.      Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)

4.      Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, ( kopie)

5.      Świadectwa pracy ( kopie)

6.      Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku pomoc kucharki wydanym przez lekarza medycyny pracy.

7.      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

8.      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

9.       Oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

10.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ( załącznik Nr 1)

11.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik Nr 2)

 

W przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada oświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

( wszystkie kserokopie dokumentów powinny być opisane  przez kandydata treścią: stwierdzam zgodność z oryginałem, data i podpis kandydata)

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów.

- Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w  gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe  od dnia 11 czerwca 2019r. do dnia 28 czerwca 2019r. do godz. 10:00.

- Dokumenty, które będą niekompletne lub wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

-  Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

 

Nabór na stanowisko:  pomoc kucharki

w Przedszkolu Samorządowym w  Ujeździe

 

 

8. Opis procedury wyłaniania kandydata

  1. Dyrektor dokonuje analizy dokumentów i ocenia spełnienie warunków formalnych oraz merytorycznych określonych w ogłoszeniu o naborze.
  2. Kandydaci , którzy spełnią warunki formalne i merytoryczne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Po przeprowadzeniu naboru dyrektor wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie: www.bip.psu@ujazd.com.pl, oraz na stronie internetowej przedszkola: przedszkoleujazd.przedszkolowo.pl
  5. Dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
  6. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 447192165.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Nabór na stanowisko

konserwator

w Przedszkolu Samorządowym w  Ujeździe

 

Liczba wolnych miejsc: 1

1. Przedmiot naboru:

1.      Stanowisko: konserwator.

2.      Miejsce wykonywania pracy: budynek i bezpośrednie otoczenie budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

3.       Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

4.       Wymiar czasu pracy: 40godzin tygodniowo  - 1 etat

  2.Wymagania podstawowe:

                 1.Wykształcenie co najmniej średnie.

                 2. Brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.

                 3. Umiejętności techniczne i remontowo-budowlane, umiejętności związane z   obsługą urządzeń.

                4. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

5.      Pełna zdolność do czynności prawnych.

6.      Korzystanie z pełni praw publicznych

7.      Nieposzlakowana opinia

3. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole

- umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami przedszkola

- przestrzeganie podstawowych zasad moralnych

- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

- poczucie odpowiedzialności

- wysoka kultura osobista

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu przedszkola w tym:
- drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów,       żarówek),
- prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji),
- dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki),
- prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie),
 - prace naprawcze związane ze sprzętem przedszkolnym (naprawa stolików, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego).

2.      Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych   i       remontach w czasie przerwy w pracy przedszkola (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.).

3.      Prace porządkowe wokół obejścia przedszkola : sprzątanie śmieci, koszenie trawy,  zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, ścieżek prowadzących do wejścia do    przedszkola,

4.      Obsługa elektronarzędzi.

5.      Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.

6.      Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.

7.      Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

5. Warunki pracy na stanowisku.

1.      Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.      Praca w pomieszczeniach budynku przedszkola i w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

3.       Bezpośredni kontakt z urządzeniami

4.      Praca w zespole.

5.      Wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania.                                                                   

6. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko konserwatora
 3. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)
 4. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, ( kopie)
 5. Świadectwa pracy ( kopie)
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku konserwator wydanym przez lekarza medycyny pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie. W przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada oświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 10. Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ( załącznik Nr 1)
 11. Podpisana Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik Nr 2)

 

( wszystkie kserokopie dokumentów powinny być opisane  przez kandydata treścią: stwierdzam zgodność z oryginałem, data i podpis kandydata)

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów.

- Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w  gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe  od dnia 11 czerwca 2019r. do dnia 28 czerwca 2019r. do godz. 10:00.

- Dokumenty, które będą niekompletne lub wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

-  Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

Nabór na stanowisko:  konserwator

w Przedszkolu Samorządowym w  Ujeździe

 

8. Opis procedury wyłaniania kandydata.

1.      Dyrektor dokonuje analizy dokumentów i ocenia spełnienie warunków formalnych oraz merytorycznych określonych w ogłoszeniu o naborze.

2.       Kandydaci , którzy spełnią warunki formalne i merytoryczne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

3.      Po przeprowadzeniu naboru dyrektor wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

4.      Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie: www.bip.psu@ujazd.com.pl, oraz na stronie internetowej przedszkola: przedszkoleujazd.przedszkolowo.pl

5.      Dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

6.      Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 447192165.

      

       Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

                                                                              


                                                               Dyrektor Przedszkola Samorządowego

                                                     w Ujeździe

                                                          mgr Emilia Małagowska

 

 

 

 

 


Wyświetlony: 1614

Dodany 10.06.2019 12:45:27 przez Emilia Małagowska

Autor dokumentu Emilia Małagowska

Ważny do: 30.06.2019

Ostatnia modyfikacja:10.06.2019 12:45:27

Historia zmian [6]

Najnowsze

11.01.2021 16:33

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE

Czytaj dalej...

04.01.2021 08:35

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE

Czytaj dalej...

30.12.2020 16:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE

Czytaj dalej...

30.12.2020 15:45

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU - Numer 769734-N-2020

Czytaj dalej...

30.12.2020 14:31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej Przedszkola Samorządowego w Ujeździe w roku 2021r.

Czytaj dalej...

30.12.2020 14:26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej Przedszkola Samorządowego w Ujeździe w roku 2021r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Patryk Śmiechowicz Zadaj pytanie

Tel: 447192111

Fax: